ALGEMENE VOORWAARDEN ULU FLEET SERVICES B.V. ZAKELIJKE MARKT 2018

 1. Algemeen
  • In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
 • Abonnement: de vorm waarbinnen de Afnemer gebruik maakt van de Applicatie en/of de Hardware;
 • Abonnementsgelden: maandelijkse kosten voor het Abonnement
 • Applicatie: Fleet Management software ten behoeve van (auto) vloot beheer, beschikbaar gesteld via de mobiele en/of web applicatie waarvan Cartracker licentiegerechtigde is, waarbij de Afnemer en/of de Eindgebruiker toegang krijgt tot functionaliteiten, zoals ritregistratie, track and trace, rapportages en/ of een Dienst.
 • Cartracker: ULU Fleet Services B.V., de aanbieder van Producten.
 • Dienst: functionaliteit van de Applicatie, zoals bijvoorbeeld parkeerdiensten of externe diensten, welke door Cartracker respectievelijk een derde partij rechtstreeks worden uitgevoerd voor de Afnemer en waarvoor de Afnemer zich eerst via de Applicatie rechtstreeks bij Cartracker respectievelijk de derde partij dient te registreren.
 • Firmware: de software die op de Hardware draait.
 • Hardware: een apparaat dat kan worden aangesloten op het voertuig(en) van de Afnemer, waarmee in combinatie met de Applicatie real-time informatie (data) over het gebruik en de exploitatie van dat voertuig wordt gegeneerd, de Firmware en eventuele benodigdheden om de Hardware te installeren.
 • Afnemer: een rechtspersoon of een natuurlijk persoon in de uitoefening van een bedrijf of onderneming, die gebruik maakt het van de Producten van Cartracker.
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Cartracker en Afnemer aangaande de afname van Producten (voor zover van toepassing in de vorm van een Abonnement) en deze Algemene Voorwaarden.
 • Parkeergelden: de gelden die de Afnemer verschuldigd is in verband met een parkeeractie.
 • Partijen: Cartracker en de Afnemer.
 • Producten: de Hardware en de Applicatie, individueel of gezamenlijk.
 • Vertrouwelijke Informatie: alle gegevens, data en informatie, niet gelimiteerd tot handelsgeheimen, rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen (bron)codes, uitvindingen, algoritmes, schema’s testvectoren, leverancierslijsten, knowhow en ideeën, en alle overige zakelijke, technische en financiële informatie, dit met inbegrip van gegevens over de prijsstelling van de Producten, die een Partij van de andere Partij ontvangt en die logischerwijs als vertrouwelijk en/of bedrijfseigen dienen te worden beschouwd, al dan niet expliciet vermeldt bij openbaring van de informatie door de bekendmakende Partij.
 • Website: de website van Cartracker, te bereiken via: http://Cartracker.nl
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en worden verstrekt bij het afsluiten van een Overeenkomst en staan tevens ter inzage op de Website. Cartracker behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden na de eerste publicatie op de Website.
  • Afwijkingen en/of aanvullingen voorgesteld door de Afnemer van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
  • Eventueel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Cartracker zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

 

 

 1. Duur en beëindiging Overeenkomst
  • De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals door partijen overeengekomen en vastgelegd in de Overeenkomst.
  • Opzegging van de Overeenkomst dient bij aangetekende brief te geschieden tegen het einde van de looptijd zoals bepaald in de Overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. Indien de Overeenkomst niet of niet met inachtneming van voornoemde opzegtermijn wordt opgezegd, wordt deze (telkenmale) stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.
  • Cartracker heeft het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat daartoe een schriftelijke kennisgeving aan Afnemer vereist is en zonder dat Cartracker daardoor schadeplichtig wordt, indien:
 • Cartracker daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak;
 • De licentie van Cartracker wordt ingetrokken;
 • Cartracker vermoedt dat Afnemer onrechtmatig gebruik maakt of misbruik maakt van Producten;
 • Afnemer niet (tijdig) voldoet aan enige (betalings)verplichting uit hoofde van de Overeenkomst;
 • Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, of een faillissementsaanvraag is ingediend;
 • aan de Afnemer (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, of daartoe een aanvraag is gedaan;
 • de Afnemer ophoudt te bestaan, wordt ontbonden, in een andere rechtsvorm wordt omgezet, juridisch wordt gefuseerd of gesplitst;
 • executoriaal beslag wordt gelegd of een belangrijk deel van de activa wordt verkocht of uitgewonnen;
 • de onderneming is beëindigd of niet langer in staat is tot een normale bedrijfsvoering.
  • Bij beëindiging van de Overeenkomst:
 • eindigt op de einddatum het recht van Afnemer om de Applicatie van Cartracker en indien van toepassing de Hardware te gebruiken. De Afnemer dient op de einddatum al het materiaal (digitaal en print) alsmede alle Vertrouwelijke Informatie en indien van toepassing de geleaste Hardware te retourneren aan Cartracker. Indien de Hardware niet binnen 30 dagen na het einde van de Overeenkomst aan Cartracker is geretourneerd is Afnemer een direct opeisbare boete verschuldigd aan Cartracker van EUR 50,- per niet of te laat geretourneerde Hardware unit;
 • dient de Afnemer zich te onthouden van enig handelen of uitlatingen die negatieve invloed kunnen hebben op de Producten en het imago van Cartracker.

 

 1. Gebruik Applicatie, Firmware en beperkingen
  • Met inachtneming van deze voorwaarden en voor zover van toepassing, verleent Cartracker aan Afnemer een niet-exclusieve licentie van (indien en voor zover van toepassing) de toegang en het gebruik van de Applicatie/Producten voor zakelijk gebruik. Afnemer zal de in deze Algemene Voorwaarden vermelde regels omtrent gebruik steeds stipt naleven. De licentie vangt aan na het sluiten van een Overeenkomst eindigt van rechtswege bij het einde van de Overeenkomst.
  • Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicatie en/of Firmware en overige zaken berusten uitsluitend bij Cartracker en diens licentiegever. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Afnemer tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is expliciet uitgesloten.
  • Afnemer zal op geen enkele wijze de broncode van de software reverse engineeren, de software decompileren, kopiëren of wijzigen of anderszins enige eigendomsrechten of andere rechten met betrekking tot de Applicatie en/of de Firmware overdragen.
  • Afnemer zal voorts:
 • de Applicatie en/of de Firmware (inclusief bijbehorende of embedded software) niet reproduceren;
 • geen gebruik maken van de Applicatie en/of de Firmware op onwettige wijze;
 • geen gebruik maken van de Applicatie en/of de Firmware op een manier die de integriteit of prestaties daarvan verstoort of belemmert;
 • de Applicatie en/of de Firmware niet wijzigen of aanpassen; of
 • geen schade toebrengen of de werking van de Applicatie en/of de Firmware beperken, of anderszins proberen om onbevoegde toegang tot de Applicatie en/of de Firmware te krijgen.

 

 

 1. Levering Hardware, herstel en vervanging
  • De Hardware wordt door de Afnemer op grond van operational lease verkregen of door de Afnemer van Cartracker gekocht.

 

Koop

 • In geval de Afnemer de Hardware koopt, vindt levering van de Hardware plaats onder eigendomsvoorbehoud in de zin dat de Hardware eigendom blijft van Cartracker totdat de Afnemer de prijs alsmede enige andere vordering heeft voldaan.
 • Bij niet (tijdige) betaling van de Hardware is Cartracker gerechtigd, eigenmachtig en voor rekening en risico van Afnemer, de aan Afnemer geleverde Hardware terug te nemen, waar deze zich ook bevinden. De Afnemer dient hieraan zijn medewerking te verlenen door Cartracker toegang te verschaffen tot de plaats waar de Hardware zich bevindt alsmede door de betreffende Hardware dusdanig te markeren als zijnde eigendom van Cartracker.

 

Lease

 • In geval de Afnemer de Hardware leaset, stelt Cartracker de Hardware aan de Afnemer ter beschikking na betaling van de eerste leasetermijn. Cartracker blijft ten allen tijde eigenaar van de Hardware.

 

Transport

 • Indien Cartracker de Hardware verzendt, geschiedt dit steeds aan het bij Cartracker laatst bekende door de Afnemer opgegeven afleveradres.
 • Indien Cartracker voor levering/verzending van de Hardware zorg draagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de Afnemer. Cartracker brengt steeds alle daarmee samenhangende kosten, zoals transportkosten, verzekeringskosten, verpakkingskosten en/of rembourskosten, afzonderlijk bij de Afnemer in rekening.
 • De Afnemer dient de Hardware na het verstrijken van de aflevertermijn af te nemen.
 • Indien de Hardware na de aflevertermijn niet wordt afgenomen, wordt de Hardware (indien de opslagmogelijkheden dit toelaten) voor rekening en risico van de Afnemerdoor Cartracker opgeslagen. Bij niet tijdige afname is Cartracker gerechtigd na een periode van 7 dagen na het verstrijken van de aflevertermijn de betreffende Order te ontbinden, onverminderd het recht van Cartracker op schadevergoeding en onverminderd het recht van Cartracker om tot verkoop of verhuur van de Hardware aan derden over te gaan.

 

Garantie, gebreken

 • Cartracker garandeert uitsluitend dat de door haar geleverde Hardware deugdelijk zijn en met goed vakmanschap zijn vervaardigd. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Cartracker geleverde Hardware, dan zal Cartracker de gebreken herstellen onder de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel.
 • Indien de Hardware niet naar behoren functioneert, zal de Afnemer Cartracker zo spoedig mogelijk (in ieder geval binnen 5 werkdagen) informeren over het gebrek aan de Hardware.
 • Indien de Hardware op grond van lease is verkregen heeft de Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst in geval van een gebrek recht op kosteloos herstel of vervanging door Cartracker, zulks naar de keuze van Cartracker.
 • Indien de Hardware is gekocht (en dus in eigendom aan de Afnemer is overgedragen) zal Cartracker gebreken, welke conform artikel 4.10 aan haar zijn gemeld, gedurende een periode van 12 maanden na levering van de Hardware, herstellen of de Hardware vervangen, dit naar keuze van Cartracker.
 • De herstelplicht is beperkt tot herstel van het gebrekkige onderdeel en strekt zich niet uit tot herstel of vergoeding van gevolgschade. Gebrekkige onderdelen worden bij vervanging ter beschikking van Cartracker gesteld en worden eigendom van Cartracker.
 • Het recht op kosteloos herstel of vervanging vervalt indien:

(i)      indien de Hardware een storing in het voertuig van de Afnemer veroorzaakt.

(ii)      de Hardware wordt gebruikt op een andere wijze of voor andere doeleinden dan waarvoor hij bestemd is, althans onkundig of oneigenlijk is gebruikt;

(iii)     indien Afnemer aan de Hardware werkzaamheden (heeft doen) verricht(en) zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Cartracker;

(iv)     de beschadiging of het gebrek het resultaat is van opzettelijk gedrag of grove nalatigheid zijdens Afnemer of derden.

 • Afnemer is gehouden de Hardware te (doen) onderzoeken op het moment dat de Hardware hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende installatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van de Hardware overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Cartracker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Cartracker in staat is adequaat te reageren. Afnemer dient Cartracker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • Indien komt vast te staan dat een klacht van Afnemer ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, de verzend- en de installatiekosten, voor rekening van Afnemer.

 

 1. Diensten, parkeren
  • Een van de functionaliteiten van de Applicatie is het aanbieden van Diensten, waaronder de parkeerdienst. Daarvoor gelden de volgende bepalingen.
  • De Afnemer dient het aan- en afmelden van de parkeerdienst in te voeren in de Applicatie. Voor het uitvoeren van deze handelingen dient de Afnemer te beschikken over een internetverbinding. Het aan- en afmelden van de parkeerdienst wordt uitgevoerd nadat de Afnemer daarvan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen.
  • Eventuele parkeerboetes zijn te allen tijde voor rekening van de Afnemer.
  • Bij het aanmelden van een parkeerdienst in de Applicatie, is Afnemer verantwoordelijk voor de juiste opgave van het parkeerzonenummer van het betreffende gebied of de betreffende garage, welke is aangegeven op parkeerautomaten, -borden of garagetickets. Het gebruik van de GPS-functionaliteit in de Applicatie/Dienst is op eigen verantwoordelijkheid. De Eindgebruiker kan geen rechten ontlenen aan de door de Applicatie voorgestelde parkeerzone, deze geeft slechts een suggestie op basis van de GPS locatie aangegeven door de smartphone.
  • Gebruikmaking van de parkeerdienst van Cartracker geeft een Afnemer geen recht op een parkeerplaats.
  • Instructies aangaande de parkeerdienst die door Cartracker via de mobiele telefoon of internet, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Afnemer worden verstrekt, dienen ten allen tijde door de Afnemer te worden opgevolgd.
  • Cartracker is niet verantwoordelijk voor storingen in de Applicatie en/of in een netwerk van derden. In geval van een storing dient de Afnemer de verschuldigde Parkeergelden op andere wijze te voldoen, bijvoorbeeld middels betaling via de betaalautomaat van de parkeerplaats.
  • De lokaal van toepassing zijnde gemeentelijke parkeerverordening is van toepassing op alle parkeerdiensten van de Afnemer.
  • Gemeenten kunnen de gehanteerde parkeertarieven wijzigen. Cartracker is niet aansprakelijk voor eventuele financiële gevolgen van wijziging van de gemeentelijke parkeertarieven.

 

 1. Betaling van Abonnementsgelden en Parkeergelden

 

Abonnementsgelden

 • Voor het maandelijks gebruik van de Applicatie komen Partijen een Abonnement overeen, waarvoor de Afnemer een vast bedrag per maand betaalt aan Cartracker.
 • De Abonnementsgelden worden per maand gefactureerd.

 

Parkeergelden

 • De verschuldigde parkeergelden worden per maand gefactureerd.

 

 

 

Algemene betalingscondities

 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen van facturen binnen de overeengekomen termijn op een door Cartracker aangegeven wijze te worden voldaan. Indien Partijen geen wijze van betaling overeen zijn gekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. De Afnemer komt geen bevoegdheid tot opschorting en/of verrekening toe.
 • Indien de Afnemer meent dat facturen onjuist zijn, dient zij zulks binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Cartracker aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt de Afnemer geacht de facturen als juist te hebben aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de betalingstermijn schriftelijk wordt erkend, dient de Afnemer de factuurbedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn te voldoen.
 • Indien de Afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is vanaf dat moment tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.
 • Alle gerechtelijke kosten die Cartracker moet maken om haar vordering op de Afnemer te incasseren, komen voor rekening van de Afnemer.

 

 1. Opslag van informatie
  • Cartracker zal zorg dragen voor een beveiligde opslag van data en andere gegevens. Indien en voor zover de Afnemerdata opslaat, is zij eveneens verplicht om zorg te dragen voor een beveiligde opslag van data en andere gegevens.
  • Cartracker is niet verplicht om de gegevens van de Afnemerlanger dan 24 maanden op haar server te bewaren.
  • De rapporten, data, gegevens en resultaten die op basis van de door Cartracker geleverde Applicatie en/ of Hardware worden gegenereerd kunnen te allen tijde hiaten en/of onvolkomenheden bevatten die inherent zijn aan de gebruikte (technische) middelen. Oorzaken hiervan kunnen onder andere zijn: atmosferische storingen, geen (volledige) dekking van het GPS-netwerk, geen (volledige) dekking van het GSM-, GPRS- en/of UMTS-netwerk, verstoorde ontvangst/verzending (al dan niet door bebouwing) van elektromagnetische signalen (radiosignalen van bijvoorbeeld GPS of GSM), storingen van de SIM-kaart en/of storingen bij de GSM-provider, onregelmatigheden in de stroomvoorziening, onregelmatigheden bij de internetprovider van Cartracker of van Afnemer, het verbreken van het contact met de Hardware (afslaan en opnieuw starten motor) dan wel lokaal door Afnemer gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen.

Een hiaat en/of onvolkomenheid in de registratie van ritgegevens en/of live tracking is te allen tijde een vorm van overmacht, waarvan de gevolgen niet aan Cartracker toegerekend kunnen worden en waarvoor Cartracker derhalve nimmer aansprakelijk is.

 

 1. Persoonsgegevens
  • De Afnemer houdt zich bij de uitvoering en/of verwerking van haar verplichtingen uit hoofde van een met Cartracker gesloten overeenkomst tevens aan alle geldende wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens die betrekking hebben op Cartracker (medewerkers, klanten, zakenrelaties, contactpersonen etc.), in het bijzonder aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Daarnaast houdt de Afnemer zich aan het op de website van Cartracker gepubliceerde privacy statement van Cartracker.
  • De Afnemer verwerkt de persoonsgegevens uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst met Cartracker uitsluitend in opdracht van en in overeenstemming met de voorschriften van Cartracker (behoudens ter uitvoering van wettelijke voorschriften) en uitsluitend voor zover dit voor de Afnemernoodzakelijk is voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Cartracker.
  • De Afnemer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens met betrekking tot Cartracker te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige verwerking (zoals bijvoorbeeld onnodige verzameling en/of verwerking).
  • De door de Afnemer te nemen maatregelen dienen te zorgen voor een toereikend beschermingsniveau, daarbij rekening houdend met de stand der techniek en de kosten voor het nemen en uitvoeren van de betreffende maatregelen, alsmede met de risico’s die verband houden met de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.
  • Persoonsgegevens die betrekking hebben op Cartracker mogen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Cartracker en/of zonder een adequate bewerkersovereenkomst door of namens de Afnemer verwerkt worden in een land dat geen lid is van de Europese Unie.
  • Teneinde Cartracker in staat te stellen aan haar wettelijke meldingsplicht te voldoen, stelt de Afnemer Cartracker onverwijld, maar in ieder geval binnen 24 uur, kennis van een inbreuk op de beveiliging of beveiligingsmaatregelen. De Afnemer omschrijft hierbij nauwkeurig welke persoonsgegevens het betreft, de aard van de inbreuk, de aanbevolen maatregelen en de vermoedelijke gevolgen van de inbreuk.
  • De Afnemer dient alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan een onderzoek van Cartracker en/of de toezichthouder rondom de inbreuk en zal alle hiervoor noodzakelijke informatie terstond aan Cartracker verstrekken.
  • De Afnemer zal de negatieve gevolgen van een inbreuk op de privacy van betrokkenen zo veel mogelijk beperken.
  • Indien de Afnemer is gevestigd in een andere EU lidstaat, dient de Afnemer, naast de hierboven omschreven verplichtingen, ook de relevante en toepasselijke privacy wetgeving van het land van vestiging na te leven.
  • De Afnemer garandeert jegens Cartracker de naleving van de bepalingen in artikel 7 en stelt Cartracker schadeloos voor alle kosten die Cartracker moet maken als gevolg van schending van het bepaalde in artikel 7 door de Afnemer.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten (IER), Eindgebruikers-documentatie en data
  • Cartracker is licentiegerechtigde van de Applicatie. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Cartracker of haar licentiegever, al dan niet ontwikkeld tijdens de looptijd van deze Overeenkomst en al dan niet gerelateerd aan de Producten, berusten uitsluitend bij Cartracker of bij diens licentiegevers.
  • Bij inbreuk op een Intellectueel Eigendomsrecht stelt de Afnemer Cartracker hiervan onverwijld op de hoogte.
  • Het is de Afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met het belang van Cartracker alsmede met de Intellectuele Eigendomsrechten van Cartracker, die al dan niet via een licentie zijn verstrekt aan Cartracker.
  • De Afnemer ziet erop toe en verplicht zich ertoe dat de Eindgebruiker van de Producten de Intellectuele Eigendomsrechten van Cartracker zal respecteren.
  • Afnemer verleent Cartracker het recht om gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, de naam, het handelsmerk en logo van Afnemer voor marketing- en PR doeleinden te gebruiken, met inachtneming van alle aanwijzingen van Afnemer met betrekking tot het gebruik ervan.
  • Cartracker ontwikkelt en verstrekt Afnemer alle documentatie in het Nederlands en/of Engels, teneinde haar in staat te stellen om de Producten te gebruiken in elektronisch machine-leesbaar formaat.
  • Cartracker verleent Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst, een niet-exclusieve en royaltyvrij recht en licentie om genoemde documentatie te reproduceren, te distribueren, te wijzigen (onder aansprakelijkheid van Afnemer) of een deel van de documentatie weer te geven (onder meer in gebruikershandleidingen, brochures over het Product of reclamemateriaal dat Afnemer creëert).

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Cartracker is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van enigerlei gebrek in haar Producten, waaronder zogenaamde bugs, behoudens in geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cartracker.
  • Cartracker kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, direct noch indirect, ontstaan als gevolg van de (mogelijke) interferentie tussen de Hardware en/of programmatuur en een voertuig.
  • Cartracker is niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van Producten van Cartracker.
  • De aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot € 100 (zegge: eenhonderd euro) per gebeurtenis met een maximum van € 1.000,- (zegge: duizend euro) per jaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
  • Onverminderd het hiervoor bepaalde, is Cartracker nimmer gehouden tot schadevergoeding die meer bedraagt dan het door haar verzekerde bedrag, voor zover de schade wordt uitgekeerd door een door Cartracker gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
  • De termijn waarbinnen Cartracker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken is in alle gevallen beperkt tot twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment waarop Afnemer met de schade bekend is geworden.
  • Afnemer erkent dat het kunnen gebruiken van Producten van Cartracker, zoals het gebruik van internet alsmede de mogelijkheid van het verkrijgen van een gps-locatie, afhankelijk is van de werking van de mobiele telefoon, mobiele netwerken, de Hardware en diensten van derden. Cartracker is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van de mobiele telefoon en/of netwerken en/of diensten van derden.
  • De Producten van Cartracker kunnen Afnemer verwijzen naar websites en/of applicaties op het internet, of verwijzen naar informatie, documenten, software, materialen en/of diensten van Dergelijke zaken vallen niet onder directe controle van Cartracker en Afnemer erkent dat Cartracker niet verantwoordelijk is, noch kan worden gehouden aan de juistheid, wettigheid en/of niet-inbreukmakend karakter van (de inhoud van) deze websites, applicaties, informatie/gegevens en andere diensten.
  • Afnemer verliest ieder recht tot vergoeding van schade en vrijwaart Cartracker tegen iedere aanspraak van derden inzake vergoeding van schade indien en voor zover:
 • de schade is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Producten en/of gebruik van de Producten in strijd is met instructies en/of adviezen van Cartracker en/of onjuiste bewaring (opslag) van de Hardware door of vanwege Afnemer;
 • de schade is ontstaan door fouten en/of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers, aanwijzingen, etc. die door of namens Afnemer aan Cartracker zijn verschaft en/of voorgeschreven of als de verzegeling van de Hardware is verbroken; en
 • de schade is ontstaan doordat Afnemer of een derde in opdracht van Afnemer aanpassingen heeft aangebracht.

 

 1. Overmacht
  • Ingeval Cartracker haar verplichtingen uit de Overeenkomst wegens overmacht in de zin van artikel 6:75 BW niet kan nakomen, is Cartracker bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten zolang de overmacht voortduurt en is zij niet schadeplichtig.
  • Er is sprake van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW in onder meer de volgende gevallen en onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, terrorisme, molest, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door dan wel arbeidsongeschiktheid van werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, en natuurverschijnselen, atmosferische omstandigheden waardoor radio-/GPS-/GSM-signalen verstoord worden, manipulatie door derden van het GPS–systeem en hacking dan wel manipulatie door derden van onze systemen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Cartracker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
  • Voor zover Cartracker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cartracker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

 1. Vertrouwelijkheid
  • Partijen verplichten zich tot strikte geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie.
  • Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet verstaan informatie waarvan een Partij kan aantonen dat:
 • de informatie op basis van eigen onderzoek is verkregen, zonder hierbij gebruik te maken van door de andere Partij verstrekte Vertrouwelijke Informatie;
 • de Vertrouwelijke Informatie ten tijde van het verstrekken daarvan reeds van algemene bekendheid of voor het publiek toegankelijk was, of nadien is geworden, ten gevolge van een situatie die niet aan de ontvangende Partij is toe te rekenen en voorts geen sprake is geweest van een onrechtmatige openbaarmaking;
 • de informatie door de verstrekkende Partij aan een derde is verstrekt, zonder enig voorbehoud met betrekking tot verstrekking of gebruik; of
 • de verstrekkende Partij tegenover de ontvangende Partij vooraf die informatie schriftelijk heeft uitgesloten van het vereiste tot vertrouwelijke behandeling.
  • Binnen tien dagen na beëindiging van de Overeenkomst zal iedere Partij de gegevens en informatie aan de rechthebbende Partij retourneren. De geheimhoudingsplicht ten aanzien van deze gegevens zal blijven bestaan tot tien jaar na beëindiging van de Overeenkomst.

 

 1. Diversen
  • De Hardware is niet compatibel met auto’s die niet OBD-II / EOBD overeenkomstig zijn. Bij twijfel over de compatibiliteit van de Hardware, kan Afnemercontact opnemen met de informatiedienst van Cartracker (support@ulu.io).
  • Indien Cartracker besluit om enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of gerelateerde rechten niet uit te voeren dan wel af te dwingen mag dit niet worden gezien als een verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Het verdrag van Wenen inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende producten van 11 april 1980 (Het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Alle geschillen welke tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, Orders en andere handelingen daarmee in samenhang, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.
  • Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst gesloten met Afnemer die gevestigd is buiten Nederland, is Cartracker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – te harer keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de Afnemergevestigd is.